Menu
Your Cart

Adatkezelési Tájékoztató

A  catalase.hu webshop adatkezelési tájékoztatója
Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

1 Bevezetés

1.1 Jelen Tájékoztató célja, ahogy azokat az érintetteket, akiknek a személyes adatait BIOGO.HU Kft. („Adatkezelő”) kezeli, tájékoztassa a GDPR 13. cikkének (1) bekezdésében foglaltakról, és ezen bekezdés alapján a személyes adatok kezeléséről és jogaikról.
1.2 Az adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, a végrehajtására kiadott jogszabályok, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) előírásai szerint kezeli.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

 

2 Az Adatkezelő cégadatai

Név: BIOGO.HU Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Kén u. 6.

E-mail: info@biogo.hu

Telefon: +36703212949


3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője
 

Név: Sáfrán Krisztina

Székhely: 1097 Budapest, Kén u. 6.

E-mail: info@biogo.hu

Telefon: +36709497735

4 Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelés jogalapja

4.1 Az adatok kezelésének céljai:
– a webáruház felületén megadott adatok kezelésének a célja az adott személy, várásló azonosítása, azonos nevű személyektől való megkülönböztetése, a vele való kapcsolattartás biztosítása
– a webáruház felületén elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja fel.
– hatékony ügyfélkiszolgálás biztosítása (ennek érdekében statisztikai riportok, elemzések készítése),

4.2  Kezelt adatok köre

Vásárlás során megadott információk:

– Név (Vezetéknév Keresztnév)

– Cégnév és adószám, ha rendelkezik vele, vagy jogszabály kötelezően előírja:

– Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, emelet/ajtó település, irányítószám),

– Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, emelet/ajtó település, irányítószám),

– E-mail cím

– Telefonszám

Regisztráció során megadott információk:

 

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat vásárlás során:

– Felhasználónév,

– E-mail cím,

– Telefonszám

– Jelszó,

– Cégnév és adószám, ha rendelkezik vele, vagy jogszabály kötelezően előírja:

– Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

– Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

 

Hagyományos regisztráció során kezelt adatok: felhasználónév, e-mail cím és jelszó.

 

4.3 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

5 Az adatokat megismerő további szervezetek

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve annak belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az adatkezelő kizárólag szerződött partnerek részére ad ki személyes adatokat, számlázási és szállítási célból.

 

Adatfeldolgozók:

Octonull Kft (Billingo számlzási rendszer üzemeltetője – 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.)

GLS Csomagszolgálat (Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351)

 

6 Az Európai Unión / európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelő az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít adatokat.

 

7 Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése főszabály szerint kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges ideig történik, azzal, hogy
– szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnéséig, a hozzá kapcsolódó követelések érvényesítésének megtörténtéig, illetve az érvényesíthetőség megszűnéséig tart. Jogszabályi előírás folytán (pl.: a Számvitelről 2000. évi C. törvény rendelkezései) az adatok megőrzésére jogszabály hosszabb határidőt határoz meg (8 év);
– jogi kötelezettség telejsítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama a jogi kötelezettséget meghatározó jogszabályban előírt határidőkhöz igazodóan határozható meg;
– az érintett hozzájárulása alpaján történő adatkezelés esetén az adatkezelés a cél elérését megelőzően is megszűnik, ha a hozzájárulását az érintett visszavonta
A fentiekben meghatározott időtartamok elteltét követően az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli, azzal hogy törlésnek minősül az adatok anonimizálása, vagyis, hogy azok a továbbiakban nem azonosíthatóak és köthetőek össze az érintettel/érintettekkel.
Abban az esetben ha szerződés megkötése során az érintett nem fogadja el az Adatkezelő ajánlatát úgy azt a hozzájárulásával kezelt személyes adatai (e-mail cím, telefonszám, név) vonatkozásában az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásának tekinti, és a megadott személyes adatokat haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

 

8 Érintetti jogok

10.1 Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.
10.2 Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.
Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.
10.3 Törléshez való jog
Amennyiben a GDPR 17. cikkében foglalt okok fennállnak, az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles a kérés teljesítésére.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a szemelyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
10.4 Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes;
– az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
10.5 Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
– az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.
10.6 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább. Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.
Amennyiben valamely adat kezelésének jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása az érintett a hozzájárulást visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

9 Céltól eltérő adatkezelés

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a GDPR 13. cikk (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

10 A weboldalon kezelt sütikre (cookiekra) vonatkozó szabályok

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

 

Milyen sütiket használ weboldalunk?

 

A vásárlás után a honlap a megadott nevet, e-mail címet és címadatokat sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

A sütik a kezdőképernyőn, a GDPR adatvédelmi szabályozás szerinti módon elfogadhatók, de elutasíthatók, kikapcsolhatók is. A weboldalra való fellépéskor, a sütikezelés elfogadásáig azok kikapcsolt állapotban vannak!

 

A weboldalon alkalmazott sütik:

_fbp

_ga

_gat

_gcl_au

_gid

autoptimize_feed

cookie_notice_accepted

gadwp_wg_default_dimension

gadwp_wg_default_metric

gadwp_wg_default_swmetric

moove_gdpr_popup

wp-settings-1

wp-settings-time-1

wp_woocommerce_session_fbfdc05a5e5b488a2580460998d3f232

 

Harmadik féltől származó sütik:

Google, Inc: Google Analytics – statisztikai adatok mérésére

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Facebook: a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com)

 

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), mely az alábbi elérhetőségei bármelyikén elérhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
A fent írtakon túl jogosult adatainak vélelmezett jogsértő kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha vélelmezett jogsértő kezelésével kapcsolatosan vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel (közös adatkezelés esetén az adatkezelőkkel) szemben.

 

11. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek a honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

    <>
    Bio webáruház - BioGo - Bio termékek nagy választékban kedvező áron azonnal!
    Kén u. 6 Budapest, Pest megye 1097
    Telefon: +36/70 321 2949 $0 to $500.000 https://biogo.hu/image/cache/catalog/logo/biogo-logo1-380x232.png